Studia humana (SH) is a multi-disciplinary peer reviewed journal publishing valuable
contributions on any aspect of human sciences such as...
read more...

NUMERY ARCHIWALNE:

SEMINARS:

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna.
Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji
W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

date: May 13th, 2017

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna.

Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji

W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

 

24-25 Listopad 2017,

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

 

Komitet Naukowy:

 

prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

 

prof. dr hab. Marek Hetmański, Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

prof. Daniele Stassi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

Komitet Organizacyjny:

 

dr Andrew Schumann, Kierownik Zakładu Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

 

dr Włodzimierz Zięba, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

dr Andrzej Dąbrowski, Zakład Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

 

dr Paweł Balcerak, Zakład Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

 

Konferencja z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Leona Petrażyckiego (ur. 13 kwietnia 1867 roku w Kołłątajewie, współczesna Białoruś, zm. 15 maja 1931 roku w Warszawie, Polska), który był polskim prawnikiem, filozofem, socjologiem prawa, etykiem i logikiem. Petrażycki prezentował naturalistyczne podejście do różnych problemów o charakterze kognitywistycznym, które powstają równocześnie w prawie, filozofii i etyce. Można powiedzieć, że został pierwszym polskim kognitywistą. W ramach konferencji chcemy poruszyć podstawowe kwestie związane z filozofią i teorią prawa, filozofią i metodologią nauk oraz z decyzjami i procesami poznawczymi. A więc Co funduje teorię prawa? Czy teoria prawa jest autonomiczna? A może jej podstawą powinna być jednak filozofia? Jakie są współczesne wyzwania filozofii i teorii prawa? Z jakimi problemami boryka się współczesna metodologia nauk? Czy można zbudować model podejmowania decyzji ufundowany na wcześniejszej eksplikacji procesów poznawczych?

 

Prawo jest elementem społeczeństwa i w badaniach prawa nie można abstrahować od społecznego kontekstu. Prawo tworzone jest bowiem przez społeczeństwo i wywiera realny wpływ na zachowanie jednostek i życie społeczeństwa. W tej perspektywie chcemy postawić pytanie o rzeczywiste funkcje społeczne prawa, o świadomość prawną, dysfunkcje i skuteczność prawa. A także czy porządek prawny jest wystarczającym warunkiem społecznej koegzystencji?

 

Chcemy, aby tym – i wielu innym zagadnieniom – towarzyszyła też ogólna refleksja filozoficzna na temat prawa (zwłaszcza jego statusu ontologicznego), polityki i społeczeństwa oraz refleksja metodologiczna, w ramach której rozważane będą, z jednej strony, ogólne zagadnienia metodologii badań naukowych, a z drugiej, kwestie współczesnych metod prawniczych. W sposób szczególny chcemy odnieść się do współczesnych podejść naukowych, jakimi są nauki behawioralne. Perspektywa behawioralna zajmuje się poszukiwaniem podstaw poznawczych, które sprawiają, że jednostki mogą mieć nieuświadamianą tendencję do nabywania i podzielania przekonań. Perspektywa ta wyjaśnia także charakter i treści poszczególnych przekonań. Nauki behawioralne wskazują z kolei na możliwe adaptacyjne walory komponentów zachowawczych i ich użyteczność społeczną. Celem konferencji jest wyjaśnienie możliwości zastosowania nowoczesnych metod filozoficznych do analizy mechanizmów podejmowania decyzji w różnych kontekstach życia jednostkowego i społecznego. W punkcie wyjścia wychodzimy z założenia, że wszystkie działania człowieka we wszystkich sferach życia są poprzedzane przez uprzednio podejmowane decyzje. W konsekwencji, sposób i natura procesu podejmowania decyzji determinują rozwój i funkcjonowanie tych wszystkich wydarzeń i sytuacji, które są efektem uprzednich procesów decyzyjnych. Zakładamy, że wyjaśnienie i zrozumienie mechanizmów, aktywowanych w trakcie podejmowania decyzji, jak również kontekstów i warunków, które odgrywają rolę w tych procesach, może umożliwić prognozowanie i planowanie działań społecznych, politycznych czy ekonomicznych, zwiększać ich efektywność, ułatwiać kooperację i minimalizować ryzyko zachowań niepożądanych społecznie.

 

Zamierzamy podjąć wszechstronną dyskusję dotyczącą problematyki podejmowania decyzji z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Chcemy odnieść się do takich dziedzin i sfer życia, jak: ekonomia, społeczeństwo, kultura, i polityka. Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na kontekst kulturowy. Mamy tutaj na uwadze przede wszystkim stanowienie prawa i podzielanie przekonań religijnych. W kwestii przekonań religijnych, zamierzamy zwrócić uwagę na co najmniej dwa konteksty ich funkcjonowania. Jednym z nich jest podzielanie przekonań religijnych przez jednostki i podejmowanie decyzji w warunkach przekonań religijnych. Drugim kontekstem, który uważamy za szczególnie istotny w Polsce, jest podejmowanie decyzji politycznych oraz decyzji o doniosłych skutkach społecznych w oparciu o przekonania religijne.

 

Szczególnie zachęcamy przedstawicieli następujących dziedzin:

 

 • prawa,
 • psychologii poznawczej,
 • ekonomii behawioralnej,
 • polityki behawioralnej,
 • logiki,
 • filozofii umysłu,
 • epistemologii,
 • kognitywistyki,
 • marketingu.

 

Chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:

 

 • Kognitywistyczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Psychologia poznawcza w analizie komunikacji społecznej
 • Logika kognitywna i logiczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Teoria informacji i komunikacji procesów decyzyjnych
 • Ewolucja umysłu i poznania w podejmowaniu decyzji
 • Epistemologia i filozofia umysłu w podejmowaniu decyzji
 • Antropologia kulturowa w analizie opinii publicznych

 

W związku z powyższym obrady odbywać się będą w trzech sekcjach:

 

 • Teoria i filozofia prawa
 • Filozofia i metodologia nauk
 • Decyzje i procesy poznawcze

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2017 r.

 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden referat.

 

 

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz dostępny poniżej:

 

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji:

https://goo.gl/forms/DsUBU0bHxpFOIvjY2

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy: ideeispoleczenstwo@gmail.com

 

 

W ramach organizacji wydarzenia oferujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismie Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

 

Po zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu do 1 listopada 2017 r. otrzymają Państwo drogą mailową powiadomienie wraz z numerem konta na które należy dokonać wpłaty opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł obejmuje: 2 obiady, uroczystą kolację, materiały promocyjne oraz druk artykułu w specjalnym numerze.

 

Terminy

 

 • do 31 października 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
 • do 5 listopada 2017 r. – wysłanie listy zakwalifikowanych tematów wystąpień ustnych
 • 24-25 listopada 2017 r. – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji w 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego
 • do 20 stycznia 2018 r. – nadsyłanie artykułów do czasopisma Studia Humana
 • do 20 marca 2018 r. – wysłanie opinii recenzentów
 • do 20 kwietnia 2018 r. – publikacja artykułów w czasopismie Studia Humana

 

Wystapienia plenarne

 

 

Petrażycki a emotywizm

dr hab., prof. Jan Woleński

Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Did Leon Petrażycki invent the Hohfeldian concept of norms?

dr hab. Elena Lisanyuk

Department of Logic, St Petersburg State University, Russia

 

O pojęciu prawa u Leona Petrażyckiego

dr hab., prof.UW Andrzej Kojder

Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski

 

O ideale sądownictwa w teorii Leona Petrażyckiego

dr hab. Sławomir Tkacz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski

 

I. Sekcja „Teoria i filozofia prawa” (prowodzący prof. Jan Woleński)

 

Kilka uwag o praktycznej przewadze prawa nad moralnością

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska

Instytut Filozofii UR

 

W jaki sposób naukowa polityka prawa Leona Petrażyckiego może zostać wykorzystana w celu analizy i ewentualnie modyfikacji behawioralnej ekonomicznej analizy prawa

dr Radosław Zyzik

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum

 

Przestrzeganie prawa jako proces decyzyjny – próba nowej konceptualizacji.

dr Mateusz Pękala

Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Normatywna przyszłość

dr Maciej Kłodawski

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Prawa

 

Prawo do życia a wolność wyboru

Aleksandra Strojna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

 

Falsyfikacja teorii reguł prawnych i standardów prawa Ronalda Dworkina za pomocą podstaw metodologicznych teorii prawa i moralności L. Petrażyckiego.

mgr Krzysztof Majczyk

Fundacja „Arystoteles” z Krakowa

 

Emotywizm prawa: Systemowy irracjonalizm, porządki wyobrażeniowe i duch podejmowanie decyzji

mgr Adrian Mróz

Uniwersytet Jagielloński

 

Nieznana historia neuroprawa

mgr Julia Naumowicz

Uniwesytet Warszawski, Kolegium MISH, Wydział Prawa i Administracji

 

Analiza jednego z najsłynniejszych procesów karnych w dziejach ludzkości – skazanie Jezusa przez Piłata

mgr Izabela Tomala

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

II. Sekcja „Filozofia i metodologia nauk” (prowodzący prof. Daniele Stasi)

 

Egoizm narodowy a ideal milosci. Uwagi o mysli Balickiego i Petrazyckiego

dr hab., prof. UR Daniele Stasi

Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Prawo intuicyjne w świetle etyki niezależnej

dr Małgorzata Obrycka

Akademia Pomorska w Słupsku

 

Podejmowanie decyzji o kooperacji w świetle perspektywy ewolucyjnej

dr Konrad Szocik

Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Podejmowanie decyzji a relacja metafizyki i etyki na przykładzie analizy „Fartuchowego Diagramu”

dr Magdalena Hoły-Łuczaj

Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Lateral Inhibition and Lateral Activation in Decision Making

dr Andrew Schumann

Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  

O prymacie emocji w myśli Leona Petrażyckiego

dr Andrzej Dąbrowski

Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Pojęcie osobistej decyzji Michaela Polanyiego a irracjonalizm

mgr Anastazja Cheiz

Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski

 

III. Sekcja „Decyzje i procesy poznawcze” (prowodzący prof. Marek Hetmański)

 

Pojęcie wiedzy eksperckiej i jej znaczenie dla podejmowania decyzji

prof. dr hab. Marek Hetmański

Instytut Filozofii, UMCS

 

Omówienie podstawowych idei programu badawczego Quantum Cognition

dr hab. prof. UMCS Andrzej Łukasik

 

Instytut Filozofii, UMCS

 

Czynniki estetyczne a zachowanie i decyzje inwestorów giełdowych

dr hab. Andrzej Kapusta, dr Marcin Krawczyk

Instytut Filozofii UMCS

 

Grupa jako podmiot racjonalnych decyzji

dr Barbara Trybulec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Wiedza ekspercka w sferze publicznej

dr hab. prof. UMCS Agnieszka Kolasa-Nowak

Instytut Socjologii UMCS

 

Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej

dr Marcin Rządeczka

Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Wpływ namysłu moralnego na oceny pozamoralne

dr Andrzej Waleszczyński

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Granfalon jako przypadek nieracjonalności podejmowanych decyzji

mgr Agata Marciniak

Wydział Nauk o Wychowaniu