Studia humana (SH) is a multi-disciplinary peer reviewed journal publishing valuable
contributions on any aspect of human sciences such as...
read more...

NUMERY ARCHIWALNE:

SEMINARS:

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna.
Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji
W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

date: May 13th, 2017

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna.

Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji

W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

24-25 Listopad 2017,

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

prof. dr hab. Marek Hetmański, Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. Daniele Stassi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Komitet Organizacyjny:

dr Andrew Schumann, Kierownik Zakładu Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

dr Włodzimierz Zięba, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

dr Andrzej Dąbrowski, Zakład Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów

dr Paweł Balcerak, Zakład Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Konferencja z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Leona Petrażyckiego (ur. 13 kwietnia 1867 roku w Kołłątajewie, współczesna Białoruś, zm. 15 maja 1931 roku w Warszawie, Polska), który był polskim prawnikiem, filozofem, socjologiem prawa, etykiem i logikiem. Petrażycki prezentował naturalistyczne podejście do różnych problemów o charakterze kognitywistycznym, które powstają równocześnie w prawie, filozofii i etyce. Można powiedzieć, że został pierwszym polskim kognitywistą. W ramach konferencji chcemy poruszyć podstawowe kwestie związane z filozofią i teorią prawa, filozofią i metodologią nauk oraz z decyzjami i procesami poznawczymi. A więc Co funduje teorię prawa? Czy teoria prawa jest autonomiczna? A może jej podstawą powinna być jednak filozofia? Jakie są współczesne wyzwania filozofii i teorii prawa? Z jakimi problemami boryka się współczesna metodologia nauk? Czy można zbudować model podejmowania decyzji ufundowany na wcześniejszej eksplikacji procesów poznawczych?

Prawo jest elementem społeczeństwa i w badaniach prawa nie można abstrahować od społecznego kontekstu. Prawo tworzone jest bowiem przez społeczeństwo i wywiera realny wpływ na zachowanie jednostek i życie społeczeństwa. W tej perspektywie chcemy postawić pytanie o rzeczywiste funkcje społeczne prawa, o świadomość prawną, dysfunkcje i skuteczność prawa. A także czy porządek prawny jest wystarczającym warunkiem społecznej koegzystencji?

Chcemy, aby tym – i wielu innym zagadnieniom – towarzyszyła też ogólna refleksja filozoficzna na temat prawa (zwłaszcza jego statusu ontologicznego), polityki i społeczeństwa oraz refleksja metodologiczna, w ramach której rozważane będą, z jednej strony, ogólne zagadnienia metodologii badań naukowych, a z drugiej, kwestie współczesnych metod prawniczych. W sposób szczególny chcemy odnieść się do współczesnych podejść naukowych, jakimi są nauki behawioralne. Perspektywa behawioralna zajmuje się poszukiwaniem podstaw poznawczych, które sprawiają, że jednostki mogą mieć nieuświadamianą tendencję do nabywania i podzielania przekonań. Perspektywa ta wyjaśnia także charakter i treści poszczególnych przekonań. Nauki behawioralne wskazują z kolei na możliwe adaptacyjne walory komponentów zachowawczych i ich użyteczność społeczną. Celem konferencji jest wyjaśnienie możliwości zastosowania nowoczesnych metod filozoficznych do analizy mechanizmów podejmowania decyzji w różnych kontekstach życia jednostkowego i społecznego. W punkcie wyjścia wychodzimy z założenia, że wszystkie działania człowieka we wszystkich sferach życia są poprzedzane przez uprzednio podejmowane decyzje. W konsekwencji, sposób i natura procesu podejmowania decyzji determinują rozwój i funkcjonowanie tych wszystkich wydarzeń i sytuacji, które są efektem uprzednich procesów decyzyjnych. Zakładamy, że wyjaśnienie i zrozumienie mechanizmów, aktywowanych w trakcie podejmowania decyzji, jak również kontekstów i warunków, które odgrywają rolę w tych procesach, może umożliwić prognozowanie i planowanie działań społecznych, politycznych czy ekonomicznych, zwiększać ich efektywność, ułatwiać kooperację i minimalizować ryzyko zachowań niepożądanych społecznie.

Zamierzamy podjąć wszechstronną dyskusję dotyczącą problematyki podejmowania decyzji z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Chcemy odnieść się do takich dziedzin i sfer życia, jak: ekonomia, społeczeństwo, kultura, i polityka. Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na kontekst kulturowy. Mamy tutaj na uwadze przede wszystkim stanowienie prawa i podzielanie przekonań religijnych. W kwestii przekonań religijnych, zamierzamy zwrócić uwagę na co najmniej dwa konteksty ich funkcjonowania. Jednym z nich jest podzielanie przekonań religijnych przez jednostki i podejmowanie decyzji w warunkach przekonań religijnych. Drugim kontekstem, który uważamy za szczególnie istotny w Polsce, jest podejmowanie decyzji politycznych oraz decyzji o doniosłych skutkach społecznych w oparciu o przekonania religijne.

Szczególnie zachęcamy przedstawicieli następujących dziedzin:

 • prawa,
 • psychologii poznawczej,
 • ekonomii behawioralnej,
 • polityki behawioralnej,
 • logiki,
 • filozofii umysłu,
 • epistemologii,
 • kognitywistyki,
 • marketingu.
 • Chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:

 • Kognitywistyczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Psychologia poznawcza w analizie komunikacji społecznej
 • Logika kognitywna i logiczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Teoria informacji i komunikacji procesów decyzyjnych
 • Ewolucja umysłu i poznania w podejmowaniu decyzji
 • Epistemologia i filozofia umysłu w podejmowaniu decyzji
 • Antropologia kulturowa w analizie opinii publicznych
 • W związku z powyższym obrady odbywać się będą w trzech sekcjach:

 • Teoria i filozofia prawa
 • Filozofia i metodologia nauk
 • Decyzje i procesy poznawcze
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2017 r.

  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden referat.

  Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz dostępny poniżej:

  Rejestracja uczestnictwa w Konferencji:

  https://goo.gl/forms/DsUBU0bHxpFOIvjY2

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy: ideeispoleczenstwo@gmail.com

  W ramach organizacji wydarzenia oferujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismie Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

  Terminy

 • do 15 października 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
 • do 1 listopada 2017 r. – wysłanie listy zakwalifikowanych tematów wystąpień ustnych
 • 24-25 listopada 2017 r. – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji w 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego
 • do 20 stycznia 2018 r. – nadsyłanie artykułów do czasopisma Studia Humana
 • do 20 marca 2018 r. – wysłanie opinii recenzentów
 • do 20 kwietnia 2018 r. – publikacja artykułów w czasopismie Studia Humana
 • RECENT COMMENTS